Ispis labela sa liste osnovnih sredstava

Kroz modul osnovnih sredstava je omogućeno štampanje labela. Labele se mogu štampati primjera radi sa sljedećim podacima:

  • inventarni broj,
  • naziv,
  • jedinica mjere,
  • datum nabavke,
  • šifra i naziv smještaja,
  • ulazni dokument,
  • izlazni dokument i slično.

Kreiranje stavke blagajne na osnovu izlazne fakture

Omogućeno je kreiranje stavke blagajne samo za gotovinske uplate. Obzirom da je dosada bilo omogućeno kreiranje stavke blagajne za cjelokupan iznos izlazne fakture razdvajanjem načina plaćanja na samoj izlaznoj fakturi koje nastaju na osnovu dnevnog prometa omogućena je i ova funkcionalnost. Akcija se može pozvati sa stavki blagajne u dijelu Akcije - Kopiranje iz KIF-a.

 

Kreiran izvještaj Lista partnera

Kroz novu verziju OnTouch sistema je omogućeno generisanje ispisa Lista partnera. Izvještaj sadrži podatke o rednom broju, nazivu partnera, adresi i kontakt podacima partnera.